Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Marwit wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.
Dowiedz sie więcej na temat polityki cookies »

Regulamin e-Faktur

§1 Postanowienia ogólne
 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174)
 2. Niniejszy regulamin określa zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej w Marwit Sp. z o.o.
 3. Każdy Odbiorca korzystający z możliwości otrzymywania faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem „Zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt w formie elektronicznej” oraz przestrzegania jego postanowień.
§2 Definicje
Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
 • Klient – odbiorca faktury przesyłanej w formie elektronicznej,
 • Marwit – wystawca faktury przesyłanej w formie elektronicznej,
 • Akceptacja – zgoda udzielona przez Klienta Marwit na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt w formie elektronicznej,
 • Dokumenty elektroniczne - faktury, duplikaty faktur, korekty oraz duplikaty korekt.
§3 Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 1. Marwit przesyła w formacie PDF (Portable Document Format) fakturę wraz z ewentualnymi załącznikami związanymi z wysyłaną fakturą, z adresu poczty elektronicznej: sylogis@marwit.pl. Powyższy adres służy wyłącznie do automatycznej wysyłki dokumentów elektronicznych.
 2. Dokument elektroniczny przesyłany w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą jest równoznaczny z przesyłaniem faktury, duplikatu faktury, korekty oraz duplikatu korekty wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.
 3. Każdy dokument elektroniczny wysyłany będzie oddzielną wiadomością e-mail.
 4. Doręczenie dokumentu elektronicznego przesłanego w formie elektronicznej następuje z chwilą wysłania przez Marwit wiadomości e-mail zawierającej plik (lub odnośnik do pliku) z dokumentem elektronicznym z adresu sylogis@marwit.pl na adres wskazany w „Zgodzie na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt w formie elektronicznej”. Dokument elektroniczny wysłany w formie elektronicznej w momencie wysyłki zapisuje się w archiwum na serwerze wystawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych dokumentów w formie elektronicznej, w sposób dowolny, ale zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelności tych dokumentów, łatwości ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Klient w momencie otwierania wiadomości potwierdza e-fakturę.
§4 Akceptacja i cofnięcie akceptacji na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt w formie elektronicznej
 1. Dokumenty elektroniczne mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia akceptacji tego sposobu przesyłania przez Klienta.
 2. Akceptację Klient może złożyć poprzez wypełnienie i własnoręczne podpisanie „Zgody na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, korekt oraz duplikatów korekt w formie elektronicznej” (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przesłanie pocztą na adres firmy z dopiskiem „BOK – efaktury” lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie scanu podpisanego oświadczenia w formacie pliku PDF na adres: faktury@marwit.pl lub przekazać osobiście przedstawicielowi firmy Marwit
 3. Podając w Akceptacji adres poczty elektronicznej, Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. Marwit nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych.
 4. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej, poprzez przesłanie informacji o zmianie adresu poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych pocztą na adres firmy z dopiskiem „BOK – efaktury” lub w postaci elektronicznej na adres: faktury@marwit.pl
 5. Wycofanie Akceptacji wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i skutkuje z dniem następnym po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
§5 Postępowanie w sprawie nie odebranych dokumentów elektronicznych przez Klienta
 1. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca dokument elektroniczny w formie elektronicznej nie zostanie dostarczony Klientowi, z przyczyn niezależnych od Marwit, na prośbę Klienta dokument zostanie przesłany ponownie.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Marwit zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt lub duplikatów korekt w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek, o czym Marwit poinformuje Klienta w formie elektronicznej.
 2. Marwit zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O powyższym Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.marwit.pl/
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
Marwit - line
Sprawdź nasze przepisy
Przepisy Marwit